Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Kodintekniikan Seniorit ry:n säännöt

1.§  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kodintekniikan Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsinki (rek.no 171.808).

 

2.§  Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • auttaa jäseniään säilyttämään yhteyksiä kodintekniikka-alalla toimiviin ja aiemmin toimineisiin henkilöihin sekä auttaa luomaan uusia yhteyksiä näiden henkilöiden välille
 • auttaa jäsenten yhteydenpidossa kodintekniikka-alalla toimiviin yhteisöihin
 • toimia jäsentensä yhteydenpidon ja yhdessäolon organisoijana sekä yleisen ja yhteisen viihtymisen ja elämänlaadun kohottajana.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • hankkii voittoa tavoittelematta jäsenilleen yhteydenpitoa varten alan julkaisuja ja informaatiota kodintekniikka-alalta
 • informoi jäsenistöä jäsenten erilaisista harrastuksista ja muusta nykyisestä jäsenistön toiminnasta sekä ylläpitää jäsenten ajankohtaisia yhteystietoja ja jakaa niistä tietoja
 • järjestää voittoa tavoittelematta erilaisia virkistystilaisuuksia
 • toimii jäsentensä kautta kodintekniikka-alan julkaisujen avustajana ja historiatietojen tallentajana sekä esitelmöitsijänä alan erilaisissa tilaisuuksissa.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja ja omistaa

toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

 

Yhdistys ei harjoita elinkeinoa eikä muuta ansiotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

 

3.§  Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kodintekniikka-alalla aiemmin toimineita yksityisiä henkilöitä, jotka eivät enää toimi vakinaisesti kodintekniikka-alalla.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua.

 

4.§  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksel-le tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt yli kuusi kuu-kautta erääntyneenä olleen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoituksessa, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5.§  Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

6.§  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä, kuusi tai kahdeksan muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja heistä eroaa vuosittain puolet aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Sama henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi rajoituksetta, kun muut hallituksen jäsenet voidaan valita hallitukseen enintään kahdeksi toimikaudeksi yhtäjaksoisesti.

Hallituksen jäsenen erotessa tai tultua erotetuksi yhdistyksestä on hänen erottava hallituksen jäsenyydestä samanaikaisesti. Yhdistyksen kokous voi tällöin valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa yhdistystä
 • hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä vastata niiden hoidosta
 • huolehtia tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen laatimisesta
 • huolehtia talousarvion ja toimintasuunnitelman tekemisestä
 • päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta
 • hoitaa muut yhdistyksen hallitukselle kuuluvat tehtävät.

 

Hallituksella on oikeus myydä, vaihtaa ja kiinnittää yhdistyksen omaisuutta.

 

7.§  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet; aina kaksi yhdessä.

 

8.§  Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9.§  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10.§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, yhdistyksen internet -sivuilla tai sähköpostitse.

 

11.§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen­maksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Purkamispäätökseen vaaditaan lisäksi, että vähintään yhden kuukauden kuluttua päätöksestä kokoontuva toinen yhdistyksen kokous sen samoin 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä vahvistaa.

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistä­miseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen jäljelle jääneet varat on tällöin käytettävä kodintekniikka-alan edistämiseen purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.

 

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -